جلسه مشورتی نهایی سازی «پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان»

۱۱ حوت ۱۳۹۹

جلسه مشورتی نهایی سازی "پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سیستم شفاف با نظارت نهادهای جامعه مدنی، روز دوشنبه مورخ 11/12/1399 در ریاست عمومی پلان و پالیسی وزارت محترم امور داخله برگزار گردید.

این جلسه تحت ریاست محترم محمد باقر ملتیار رئیس عمومی پلان و پالیسی و با اشتراک عتیق الله شاهین نماینده مشاوریت حقوقی ریاست دفتر مقام وزارت امور داخله، نماینده‌گان سکرتریت دولتداری باز و جامعه مدنی دایر گردید.

نخست محترم ملتیار در مورد تغییراتی که بر بنیاد فیصله های جلسه مشورتی نظرخواهی مورخ 14/10/1399 در مسوده پالیسی وارد گردیده بود به اشتراک کنندگان معلومات ارائه نمود.

با ملاحظه به متن نهایی مسوده پالیسی بحث های همه جانبه و تبادل نظر میان اشتراک کنندگان و نماینده‌گان جامعه مدنی صورت گرفت.

در فرجام قرار براین شد تا ریاست عمومی پلان و پالیسی با گنجانیدن نظریات اشتراک کننده‌گان در متن نهایی مسوده پالیسی، متن نهایی را از طریق ایمیل با تمام اعضای کمیته کاری شریک نموده و مسوده پالیسی را آماده مراحل بعدی نمایند.

شایان ذکر است که نماینده‌گان سکرتریت دولتداری باز نگرانی شان را از تأخیر در تطبیق تعهد وزارت محترم امور داخله ابراز و تاکید بر تسریع روند کاری آن نمودند.