اهدای سپاسنامه به نماینده‌گان نهادهای مدنی عضو مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز

۲۸ دلو ۱۳۹۹

امروز سه شنبه، 28 دلو 1399، نشستی بخاطر اهدای سپاسنامه از طرف سکرتریت دولتداری باز افغانستان به نهادهای مدنی عضو قبلی مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان با اشتراک نماینده‌گان نهادهای مدنی و سکرتریت دولتداری باز در ارگ ریاست جمهوری تدویر یافت.

در ابتدای نشست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، به اشتراک کننده‌گان نشست خوش آمدید گفته و از همکاری های نهادهای مدنی در تدوین و تطبیق برنامه عمل ملی-1 و 2 قدردانی کرده و از آنها خواست در آینده نیز به OGP همکار باشند.

سپس نماینده‌گان نهادهای مدنی عضو قبلی مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به نوبه خویش از کار کردهای دولت قدردانی نموده و اعلام همکاری نمودند.

در نهایت محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، سپاسنامه هایی که از طرف سکرتریت دولتداری باز به پاس همکاری های نهادهای مدنی با مشارکت دولتداری باز ترتیب داده شده بود به نماینده‌گان نهادهای مدنی تقدیم کرد.