جلسه هماهنگی و نظر خواهی در مورد طرح تطبیق آزمایشی «لایحه شورای مکتب»

۲۵ دلو ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی و نظر خواهی در مورد طرح تطبیق آزمایشی «لایحه شورای مکتب» با اشتراک محترم عبدالواسع آرین رئیس پلان و پالیسی و محترمه لیلا سامانی رئیس نشرات وزارت محترم معارف، متخصصین سکرتریت دولتداری باز و نمایندهگان جامعه مدنی، مؤسسات غیر دولتی، ائتلاف معارف، اتحادیه مکاتب خصوصی و متخصصین تعلیم و تربیه، به تاریخ ۲۵دلو سال ۱۳۹۹ در وزارت معارف بر گزار شد.

این نشست یک روزه به هدف نهایی سازی طرح  تطبیق آزمایشی (لایحه شورای مکتب) واخذ نظریات و پیشنهادات کمیته نظارت جامعه مدنی از معارف  برگزار شده است. 

در جلسه محترم عبدالواسیع آرين  ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده‌گان، تقویت نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف را یکی از تعهدات مهم برنامه عمل ملی مشارکت دولت‌داری باز افغانستان خوانده، که مسوولیت تطبيق آن بر دوش وزارت معارف است، که نقش مهمی در ارتقای کیفیت معارف خواهد داشت.

وی افزود که یکی از راه‌ حلهای مهم جهت حل مشکلات معارف مردمی‌ سازی سکتور معارف کشور است و این کار با تقویت شوراهای مکاتب و شوراهای والدین تحقق یافته می‌تواند.

در نهایت طرح مذکور به بحث گذاشته شد و اشتراک کننده‌گان جهت غنامندی آن نظريات اصلاحی  خود را ارائه کردند.