جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید

۱۴ دلو ۱۳۹۹

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز روز سه شنبه، ۱۴ دلو سال جاری تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پاليسی، تفتيش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی مشارکت دولت‌داری باز افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این جلسه که با اشتراک اعضای مجمع عمومی مشارکت دولت‌داری باز، نماینده‌گان ادارات دارای تعهد و کارمندان سکرتریت دولت‌داری باز دایر گردیده بود، محترم محمد ابراهیم تمیل ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده‌گان در مورد موضوعات مورد بحث در این جلسه معلومات مختصر ارائه نمود.

متعاقباً اعضای جدید نهادهای مدنی عضو مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان که با بی‌طرفی کامل سکرتریت دولتداری باز توسط کمیته گزینش، که از سوی نهادهای مدنی تشکیل شده بود، برای عضویت در مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزیده شده بودند، از طرف محترم عبدالودوود افغان معاون مجمع عمومی معرفی گردیدند.  

  سپس گزارش ارزیابی خودی میان‌دوره‌یی برنامه عمل ملی-۲ از طرف سکرتریت دولتداری باز به اشتراک کننده‌گان جلسه ارائه شد و اشتراک کننده‌گان هر یک به نوبه خویش پيرامون آن نظریات خود را ابراز نمودند.

در ادامه‌، نمایند‌ه‌گان  ادارات دارای تعهد بالنوبه گزارشات خویش را در مورد پيشرفت تعهدات برنامه عمل ملی-2 ارائه نمودند که اشتراک کننده‌گان در مورد نظریات و پيشنهادات خود  را شریک ساختند.

همچنان در این جلسه طرح تأمین شفافیت بودجه مبارزه با موج دوم کرونا و طرح تأمین شفافیت و حسابدهی در تطبيق برنامه دسترخوان ملی به بحث گرفته شد که اشتراک کنند‌ه‌گان در مورد تطبیق هرچه بهتر آن نظريات و پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح کردند.

در اخیر جلسه با نتیجه‌گیری ذیل از سوی محترم محمد ابراهیم تمیل به پایان رسید:

×     نهادهای جامعه مدنی باید به‌منظور نظارت از تطبیق بهتر برنامه دسترخوان ملی، نماینده‌گان خود را معرفی کنند؛

×     با وزارت محترم امور داخله و لوی‌ څارنوالی که نماینده‌گان شان در این جلسه حضور نداشتند، باید هماهنگی شود تا تأخیر موجود در تعهدات آن‌ها هرچه زودتر جبران شود؛ و

×  همچنان گزارش ارزیابی خودی میان‌دوره‌یی برنامه عمل ملی-2 با اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تصویب گردید.

قابل یادآوریست که اعضای جدید مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان میتوانند تا روز پنجشنبه 16 دلو سال جاری نظریات اصلاحی خویش را پیرامون گزارش ارزیابی خودی با سکرتریت دولتداری باز شریک سازند.