اطلاعیه رسیده گی به شکایات پروسه گزینش نهادهای محترم جامعه مدنی جهت عضویت در مجتمع مشارکت دولتداری باز

۹ دلو ۱۳۹۹

مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان بمنظور تقویت پروسه شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان و توانمند نمودن، شهروندان در جهت مسیر دادن دولت به سوی شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی فعالیت مینماید.

این مجتمع یک چتر مشترک سکتور عامه، نهادهای اجتماعی مدنی، نهادهای اکادمیک و سکتور خصوصی است. که جانب نهادهای مدنی، نهادهای اکادمیک و سکتور خصوصی به شکل رضاکار و بدون هیچ نوع امتیاز مادی در این چتر فعالیت مینمایند.

طوریکه مطلع هستید، این مجتمع موضوع عضویت نهادهای مدنی را قبلاٌ به مدت پانزده یوم به اعلان سپرد. کمیته گزینش اسناد ارسالی متقاضیان را ارزیابی نموده، که از میان آنها به تعداد 12 تن را به عنوان لست ابتدایی برای عضویت در این مجتمع معرفی نموده اند، شاکیان میتوانند الی 8 صبح شنبه مورخ 11 دلو سال 1399 خورشیدی شکایات شانرا به صورت کتبی به کمیته گزینش بسپارند.

آدرس:

سرک دارالامان/ مقابل مدرسه خاتم النبین/ کوچه اول متصل به ناحیه هفتم/ دست راست خانه شماره چهارم/ دفتر مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی.

لست ابتدایی اسامی برگزیده شده برای عضویت در مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز

شماره

نام

نهاد/ موسسه

1.       

محترم عبدالعزیز دانش کړوخیل

آژانس خبری پژواک

2.       

محترم خان زمان امرخیل

موسسه مبارزه با فساد اداری افغانستان

3.       

محترم بریالی عمرزی

اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان

4.       

محترم اول الرحمن رودوال

د افغان کلتوری ټولنو گډه جرگه

5.       

محترمه نوریه سافی

موسسه ارتقای ظرفیت و انکشاف زنان

6.        

محترمه روشن څیړن

مرکز آموزش حقوق بشر زنان افغان

7.       

محترم خان آغا احمدزی

موسسه بشر دوستانه انکشافی نجات

8.       

محترم ضیاالحق حقپال

بنیاد ملی حمایت و انکشاف فرهنگ افغانستان

9.       

محترم اجمل سایس

شبکه اصلاح و تغیر

10.   

محترم محمد رحیم جامی

دیده بان حقوق اساسی افغانستان

11.   

محترم احمد شهیر انیل

اداره تحقیقاتی و مطالعاتی پالیسی عامه افغانستان

12.   

محترمه مدیحه یوسفی

خوشال بابا فکری بهیر