اطلاعیه پذیرش درخواست نظارت بر پروسه گزینش نهادهای جامعه مدنی جهت عضویت در مجتمع مشارکت دولتداری باز

۲ دلو ۱۳۹۹

مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان بمنظور تقویت پروسه شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان و توانمند نمودن شهروندان در جهت مسیر دادن دولت به سوی شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی فعالیت مینماید.

این مجتمع یک چتر مشترک سکتور عامه، نهادهای اجتماعی مدنی، نهادهای اکادمیک و سکتور خصوصی است که جانب نهادهای مدنی، نهادهای اکادمیک و سکتور خصوصی بشکل رضاکار و بدون هیچ نوع امتیاز مادی در این چتر فعالیت مینمایند.

طوریکه مطلع هستید این مجتمع موضوع عضویت نهادهای مدنی را قبلاٌ به مدت پانزده یوم به اعلان سپرده بود و بر مبنی آن یک تعداد نهادهای مدنی علاقمند عضویت در این مجتمع گردیده که اسناد شانرا به کمیته گزینش ارسال نموده‌اند.

کمیته گزینش وظیفه دارد تا اسناد و شرایط عضویت متقاضیان را که به نماینده گی از نهادهای اجتماعی مدنی مربوطه‌شان نامزد عضویت در مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان گردیده‌اند با در نظرداشت اصل شفافیت، اسناد ارسالی متقاضیان را ارزیابی نماید و طی آن 12 تن را که بیشترین معیارهای عضویت در این مجتمع را داشته باشند به عضویت در مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان معرفی کنند.

چون کمیته گزینش به روز شنبه ساعت 10 قبل از ظهر مورخ 4 دلو سال روان ارزیابی اسناد متقاضیان را آغاز مینماید، بناٌ از عموم نهادهای اجتماعی مدنی و فعالین مدنی که علاقمند نظارت بر پروسه گزینش باشند، میتوانند جهت نظارت درخواست شانرا به این ایمیل آدرسselection.committee@hotmail.com بفرستند و یا هم با شماره 0202142282 در تماس شوند.

آدرس: سرک دارلامان / پهلوی لیسه حبیبه ناحیه هفتم / دست چپ کوچه اول / دست راست خانه چهارم /  دفتر مرکز هماهنگی نهاد های مدنی.