جلسه هماهنگی به‌منظور تطبیق برنامه دسترخوان ملی و مصرف بودجه مبارزه با موج دوم کرونا

۲۹ جدی ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی به‌منظور تأمین شفافیت در تطبیق دسترخوان ملی و مصرف بودجه مبارزه با موج دوم ویروس کرونا به‌روز دوشنبه ۲۹ جدی سال ۱۳۹۹  تحت رهبری محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتيش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و با اشتراک نهادهای جامعه مدنی عضو مجمع عمومی مشارکت دولت‌داری باز و سکرتریت دولت‌داری باز در قصر سنگی ارگ ریاست جمهوری برگذار گردید.

نخست محترم محمد ابراهیم تميل ضمن خوش‌‌آمدید به اشتراک کننده‌گان جلسه در مورد چگونگی تأمین شفافیت در مصرف بودجه مبارزه با موج دوم ویروس کرونا و تطبیق دستراخوان ملی و چگونگی نظارت از این روند معلومات ارائه نموده و افزود که در این راستا باید میان نظارت و مداخله  تفکيک شود.

متعاقباً نهاد‌های جامعه مدنی با ارائه نظریات خود در این مورد تعهد نمودند که با نظارت سازنده خود در این راستا مشکلات و کاستی‌های این روند را تشخيص و راه‌حل‌های مناسبی را ارائه خواهند کرد.

این نها‌دها هم‌چنان آگاهی مردم و نهادهای جامعه مدنی در مورد مبارزه با موج دوم ويروس کرونا و تطبیق پروگرام دسترخوان ملی را ضروری خوانده و پیشنهاد نمودند که از این روند باید با در نظرداشت اصول مشارکت دولت‌داری باز نظارت شود.

در اخیر فيصله به‌عمل آمد که مشارکت دولت‌داری باز از روند تطبیق پروگرام دسترخوان ملی و مصرف بودجه مبارزه با موج دوم کرونا به‌گونه متداوم نظارت نموده و از نتایج کار خود به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه نماید.