جلسه نهایی سازی پالیسی تعینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان وزارت امور داخله

۲۹ جدی ۱۳۹۹

در جلسه دوشنبه مورخ 29/10/1399 که به هدف نهایی سازی پالیسی تعینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان وزارت امور داخله در دفتر کاری رئیس عمومی پلان و پالیسی آن وزارت به اشتراک نهاد های جامعه مدنی عضو کمیته تخنیکی، نمایندگان از بخش‌های مختلف وزارت امور داخله، نمایندگان سکرتریت دولتداری باز به ریاست محترم محمد باقر ملت یار دایر گردیده بود

درآغاز جلسه رئیس عمومی پلان و پالیسی وزارت امور داخله معلوماتی کلی را برای اشتراک کننده ها ارایه داشته و متعاقباً هریک از اعضای حاضر در جلسه، روی نکات قابل تصحیح بحث و نظریات اصلاحی شان را به هدف تهیه یک پالیسی جامع و قابل قبول ارایه نمودند.که در نتیجه به توافق همه روی نکات ذیل فیصله بعمل آمد.

-         پرکردن بست های خالی از طریق رقابت، در تضاد با قانون امور ذاتی افسران نبوده و برای حفظ محرمیت می بایست،  پیژنتون بست های خالی را ذریعه ایمیل با همه مدیران پیژند ولایات و ولسوالی ها شریک نموده، کاندیدان واجد شرایط را برای گذراندن پروسه رقابت در روز معین دعوت نماید.

-         مواردی که برای اجرای ترفیعات فوق العاده در پالیسی ذکر گردیده است باید قید گردد که در روشنی مفاد قانون نافذه مربوطه مرعی الاجرا می باشد.

-         نقش نظارتی جامعه مدنی از جریان پروسه تعیین بست در بست های رقابتی، برجسته و تقویت گردد. ایجاد نهاد به نام  بازرس ویژه ضرورت نمی باشد.