جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت در بودجه موج دوم کرونا

۲۳ جدی ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت در بودجه موج دوم کرونا که از طرف سکرتریت دولتداری باز تهیه گردیده بود تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، با اشتراک نماینده‌گان سکرتریت دولتداری باز، وزارت محترم صحت عامه، اداره محترم تدارکات ملی و کمیسیون دسترسی به اطلاعات امروز سه‌شنبه، 23 جدی 1399 در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

در آغاز محترم محمد ابراهیم تمیل به حاضرین جلسه خوش آمدید گفته و طرح یاد شده را به بحث گذاشت؛ سپس محترم سید رحیم رها آمر شفافیت مالی ریاست سکرتریت دولتداری باز در مورد طرح  ذکر شده معلومات مفصل ارایه نمود. در ادامه حاضرین جلسه طرح ارایه شده را به بحث گرفته، نظریات خویش را بیان نمودند و در نتیجه طرح یاد شده مورد تأیید اکثریت قرار گرفت.

در نهایت فیصله به عمل آمد که ادارات ذیربط طبق طرح تأیید شده مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا مسؤولیت های خویش را انجام دهند و سکرتریت دولتداری باز از تطبیق آن به صورت دوامدار به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش خویش را ارایه بدارد.