جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت و تقویت حسابدهی در برنامه دسترخوان ملی

۲۳ جدی ۱۳۹۹

امروز سه شنبه، 23 جدی 1399 جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت و تقویت حسابدهی در تطبیق برنامه دسترخوان ملی تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، با اشتراک نماینده‌گان سکرتریت دولتداری باز، وزرات محترم احیا و انکشاف دهات، اداره محترم تدارکات ملی، کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات، اداره محترم ارگانهای محل و شاروالی کابل در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

در آغاز جلسه محترم محمد ابراهیم تمیل ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان جلسه در مورد طرح ذکر شده روشنی انداخت؛ سپس محترمه معصومه حیدری آمر اطلاعات شفاف ریاست سکرتریت دولتداری باز در مورد طرح تأمین شفافیت و تقویت حسابدهی در تطبیق برنامه دسترخوان ملی برای حاضرین جلسه معلومات مفصل ارایه نمود و در ادامه طرح یاد شده بین حاضرین جلسه به بحث گرفته شد و نماینده‌گان ادارات ذیربط هر یک به نوبه خویش نظریات شانرا شریک ساخته و طرح را مورد تأیید قرار دادند.

در نهایت فیصله به آن شد که ادارات ذیربط طبق طرح تأیید شده مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا اقدام نموده و سکرتریت دولتداری باز از تطبیق آن به صورت دوامدار به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارایه نماید.