جلسه نظرخواهی در مورد مسوده پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی

۱۴ جدی ۱۳۹۹

جلسه نظرخواهی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان بر اساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی روز یکشنبه ۱۴ جدی سال ۱۳۹۹ تحت ریاست محترمه حسنا جلیل معین پالیسی و ستراتيژی وزارت امور داخله و  بااشتراک نماینده‌گان زیربط دولتی، جامعه مدنی و سکرتریت دولت‌داری باز در قصر سنگی ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در ابتداء محترمه حسنا جلیل ضمن خوش آمد گویی به اشتراک کننده‌گان در مورد اهداف پاليسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان با مشارکت جامعه مدنی توضیحات ارائه نموده و ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این پاليسی سطح  شفافیت و کارآیی در صفوف پوليس افزايش يابد.  

متعاقباً محترم محمد باقر ملتیار رئیس عمومی پاليسی و پلان وزارت امور داخله با ارائه پريزنتیشنی پاليسی متذکره را به‌گونه مختصر تشریح نموده و از اشتراک کننده‌گان خواست تا نظريات و پيشنهادات سازنده خود را در این مورد با آنان شریک سازند.

به تعقيب آن اشتراک کننده‌گان جلسه نظریات و پيشنهادات اصلاحی خود را  در مورد غنامندی هرچه بيشتر پاليسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان و چگونگی نقش نهادهای جامعه مدنی در تطبیق این پاليسی ابراز نمودند.  

در اخیر، جلسه با جمع‌بندی محترمه حسنا جلیل پایان یافت و در مورد فيصله به‌عمل آمد تا این پاليسی پس از بازنګری و ګنجانیدن  نظریات اشتراک کننده‌گان در نشست کمیته تخنیکی تدوین پالیسی متذکره به بحث گرفته شود تا نواقص آن اصلاح و زمینه تصویب آن فراهم گردد.