جلسه نهایی سازی پلان ملی توانمند سازی زنان در ارگ ریاست جمهوری

۱۳ عقرب ۱۳۹۹

جلسه نهایی سازی پلان ملی توانمندسازی زنان تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و اشتراک محترمه سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، محترم جاوید عسکرزی رئیس سکرتریت دولتداری باز، روئسای پالیسی و پلان ادارات دارای تعهد و نهادهای جامعه مدنی به روز سه شنبه، ۱۳ عقرب سال ۱۳۹۹ هـ ش در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در جلسه نخست محمد ابراهیم تمیل ضمن تأکید بر ایجاد هماهنگی همه‌جانبه  ادارات دارای تعهد را مکلف به عملی سازی تعهدات شان در قسمت توانمند سازی زنان نمود. ، وی اضافه نمود که طبق فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان باید توانمندسازی زنان در بخشهای مختلف بر اساس فیصدی باشد.

سپس محترم داکتر احمد جاوید عسکرزی تاکید نمود که پلان توانمندسازی باید هرچه زودتر از سوی ادارات همکار نهایی شود، تا در کنفرانس ملی مشارکت دولتداری باز ارائه می شود.

متعاقباً محترمه سپوژمی وردک در مورد چگونگی تهیه پلان به اشتراک کننده‌گان معلومات ارائه نموده و بیان نمود که پلان متذکره در نتیجه نظر خواهی عمومی در سطح شهرها و ولسوالی ها تهیه شده و جهت نظر خواهی با ادارات دارای تعهد شریک می گردد.

در ادامه پلان بهمنظور بحث به جلسه ارائه گردیده و اشتراک کننده‌گان غنامندی بیشتر آن نظریات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.

در اخیر بعد از بحثهای همه جانبه فیصله به عمل آمد ملاحظات موجود روی برخی از شاخصها و بودجه بندی و زمان بندی پلان باید تا روز سه شنبه هفته آینده از طریق ایمیل با وزارت امور زنان شریک گردد، تا وزارت روی تهیه پروپوزل آن کار نموده، جهت نهایی سازی، آن را با جامعه مدنی شریک نماید.