جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز در ارگ ریاست جمهوری

۶ عقرب ۱۳۹۹

نشست  مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز در رابطه به گزارش‌دهی ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی ـ ۲، چگونگی افزایش آگاهی عامه پيرامون مشارکت دولت‌داری باز، ‌ روز سه‌شنبه، ۶ عقرب سال ۱۳۹۹ هـ ش در تالار سنگی ارگ رياست جمهوری برگزار گردید.

این جلسه که تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پاليسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی مشارکت دولت‌داری باز افغانستان برگزار شده بود، اعضای مجمع عمومی، نماینده‌گان ادارات دارای تعهد و کارمندان سکرتریت دولت‌داری باز نیز در آن اشتراک نموده بودند.

در آغاز محترم محمد ابراهیم تمیل ضمن خوش آمد گویی به اشتراک کننده‌گان هدف جلسه مجمع را بیان کرده و  محترم داکتر احمد جاوید عسکرزی هماهنگ کننده‌ ملی و رئیس جدید سکرتریت دولتداری باز  را به اشتراک کننده‌گان جلسه معرفی نمود.

سپس محترم داکتر احمد جاوید عسکرزی ضمن قدردانی از همکاری جامعه مدنی در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت دولت‌داری باز، از مشکلات موجود فراراه این اصل دولتداری باز یاد آوری نموده  افزود؛ به‌منظور حل این مشکلات کار روی تدوین ستراتيژی مشارکت دولت‌داری باز آغاز گردیده و تصمیم بر این است که کنفرانس ملی دو‌لت‌داری باز نیز قبل از تدویر کنفرانس جنیوا برگزار شود.

متعاقباً در رابطه به برگزاری انتخابات مجمع عمومی محترم محمد ابراهیم تمیل بیان کردند که از نهادهای جامعه مدنی انتظار میرود انتخابات را بین نهادهای جامعه مدنی بر اساس اصول و معیارهای پذیرفته شده برگزار کرده و اعضای جدید را معرفی نمایند.

وی هم‌چنان یاد آور شد، معیارات برای انتخاب اعضا‌ء از سوی سکرتريت دولت‌داری باز تعیین گردیده و جامعه مدنی باید هرچه زودتر در این راستا به توافق برسند و نتیجه آن را با ما شریک سازند.

هم‌چنان بازنگری اصول وظایف داخلی روی موضوع غیر حاضری اعضای مجمع عمومی از مواردی دیگری بود که در این جلسه به بحث گرفته و تصمیم برآن شد که در جلسات آینده مجمع عمومی در صورت ضرورت تعدیل بحث شود.

در بخش دیگر جلسه گزارش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پيرامون تشکيل کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری به خوانش گرفته شد، که اشتراک کننده‌گان بالنوبه در مورد نظريات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

به تعقيب آن برخی از ادارات دارای تعهد که تعهدات مربوطه شان با تأخیر مواجه اند، گزارش کاری خود را ارائه نمودند و از جبران هرچه زودتر تأخیرات اطمینان دادند.

در اخیر پلان تهیه شده توسط سکرتریت دولت‌داری باز در مورد افزايش آگاهی عامه پيرامون مشارکت دولت‌داری باز ارایه گردید و اشتراک کننده‌گان به‌منظور غنامندی هرچه بيشتر آن نظریات و پیشنهادات سازنده خود را ارائه نمودند.

در نهایت این جلسه با جمع بندی محترم محمد ابراهیم تمیل به پايان رسید.