تدویر جلسه پيرامون تهيه پلان عملياتی چارچوب نظارتی از مارکیت‌های دوایی و عمده‌فروشی‌های ادویه

۲۳ میزان ۱۳۹۹

امروز چهارشنبه، 23 میزان سال 1399 جلسه نظرخواهی پيرامون تهیه پلان فعالیت سوم (تهیه چارچوب نظارتی در مشارکت جامعه مدنی و نظارت منظم از مارکیت‌های دوایی، عمده‌فروشی‌ها و فارمسی های شخصی و جمع‌آوری ادویه های تاریخ گذشته) در اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی وزار صحت عامه کشور برگزار گردید.

این جلسه تحت ریاست نعمت‌الله نوروزیان رئيس انسجام خدمات بعد از مارکیت وزارت صحت عامه کشور برگزار شده بود، نماینده‌گان اتحادیه دوایی، نهادهای جامعه مدنی و سکرتريت دولت‌داری باز نیز در آن اشتراک ورزیده بودند.

نخست محترم نعمت‌الله نورزویان در مورد تطبیق فعالیت های اول، دوم و سوم تعهد (تهیه چارچوب نظارتی در مشارکت جامعه مدنی و نظارت منظم از مارکیت‌های دوایی، عمده‌فروشی‌ها و فارمسی های شخصی و جمع‌آوری ادویه های تاریخ گذشته» به اشتراک کننده‌گان معلومات داده و در مورد پلان ربع چهارم سال ۱۳۹۹ این اداره که همانا « نظارت از ستاک ۱۵ عمده فروشی و ۳۰ فارمسی و جمع‌آوری و هدر ادویه های تاریخ گذشته و همچنان نظارت از شرایط معیاری نگهداری دواهای حساس در مقابل درجه حرارت در مارکیت‌های ادویه کابل و ولایت ننگرهار است به اشترک کننده‌گان معلومات ارائه نمود.

سپس اشتراک کننده‌گان در مورد پلان نظارتی ربع چهارم نظارتی این اداره نظریات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه نمودند و خواهان نقش فعال جامعه مدنی در تطبیق این پلان شدند.