جلسه مشورتی بین نهادهای جامعه مدنی و مسؤولین دولتی در مورد مسوده طرزالعمل شورای عالی زنان دایر گردید

۲۶ سنبله ۱۳۹۹

جلسه مشورتی در مورد مسوده طرزالعمل شورای عالی زنان به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و به اشتراک معیین وزارت امور زنان کشور، نماینده‌گان نهادهای مدنی، اداره امور ریاست جمهوری ا.ا، دفتر بانوی اول کشور و مسؤولین سکرتریت دولتداری باز روز چهارشنبه، 26 سنبله 1399 در تالار سنگی ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه محترم تمیل حاضرین جلسه را خوش آمدید گفته و مسوده طرزالعمل شورای عالی زنان را به بحث گذاشت. سپس نماینده‌گان نهادهای جامعه مدنی در مورد این مسوده نظریات خویش را ارایه کرده و علاوه نمودند که هدف شورای عالی زنان در کنار وزارت امور زنان توانمندسازی زنان میباشد و به این اساس وزارت امور زنان موضوعاتی در رابطه به زنان میباشد پیشنهاد میکند و شورای عالی زنان مورد تصویب قرار میدهد.

همچنان بنابر پیشنهاد نماینده‌گان نهادهای جامعه مدنی به خاطر نهایی سازی مسوده مذکور نخست یک کمیته تخنیکی ایجاد گردد و این کمیته طرزالعمل را با نهادهای مدنی شریک سازد.

قرار پیشنهاد حاضرین جلسه به خاطر عضویت در شورای عالی زنان نهادهایی که در رابطه به زنان کار و فعالیت دارند انتخاب شوند. البته این موضوع بر اساس معیارات از قبل تعیین شده صورت گیرد.

بر اساس فیصله حاضرین جلسه معیارات اشتراک نهادهای جامعه مدنی از طرف سکرتریت دولتداری باز تهیه گردد و مسئله انتخابات از طرف اداره امور ریاست جمهوری ا.ا و وزارت امور زنان تصویب شود.

در نهایت تصمیم بر آن شد که نهادهای جامعه مدنی تا روز دوشنبه هفته آینده نظریات نهایی خویش را همراه با سکرتریت دولتداری باز شریک سازند و در جلسه بعدی این مسوده نهایی و مورد تصویب قرار گیرد.