طرح ( مسودۀ) طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه بندی آنها در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا

۱۳ سنبله ۱۳۹۹

مقدمه:

پس از انفاذ قانون دسترسی به اطلاعات، قوۀ قضائیه ج.ا.ا به عنوان رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان اولین نهاد در سکتور عدلی و قضایی بود که متوافق به احکام قانون مذکور، فارمت دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه را ترتیب نمود که فارمت مذکور طی تصویب شماره (925) مؤرخ2/11/1397، شورایعالی ستره محکمه مورد تأیید قرار گرفت. متعاقب آن ستره محکمه در برنامۀ عمل ملی2 (دولت داری باز) بر ایجاد کمیتۀ مشترک ادارات دولتی (ستره محکمه، لوی څارنوالی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات) و نهاد های جامعۀ مدنی، مبنی بر تدوین طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی تعهد نمود.

طبق تعهد مذکور ستره محکمه طی فراخوان رسمی از مقام لوی څارنوالی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سکرتریت دولت داری باز ریاست ج.ا.ا و سایر نهاد های جامعۀ مدنی مطالبۀ اشتراک نماینده گان را به منظور  تدوین طرزالعمل، نمود.

در کار تدوین این طرزالعمل ادارۀ لوی څارنوالی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و نماینده گان جامعۀ مدنی با ستره محکمه همکاری نموده و طرح ابتدائی این طرزالعمل که بدسترس خواننده گان محترم قرار دارد بعد از مباحثات در جلسات متعدد که در مقر ستره محکمه دایر گردیده بود، به گونۀ ابتدائی نهایی گردیده است.

قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا طبق قانون دسترسی به اطلاعات متعهد به ارائۀ اطلاعات و سایر اسناد تقنینی نافذ در ساحۀ کاری خویش بوده و متوقع است تا مراجع دولتی، نماینده گان جامعۀ مدنی و سایر هموطنان عزیز، در جهت غنامندی این طرح، نظریات خویش را با در نظرداشت احکام قانون ابراز نمایند تا طرح حاضر از جامعیت قانونی بیشتر برخوردار گردد.

طرح ( مسودۀ) طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه بندی آنها در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا

برای مشاهده طرزالعمل به لینک زیر کلیک کنید.

https://supremecourt.gov.af/dr/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%DB%80-%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%80-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A7