جلسۀ نهایی سازی طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی

۱۳ سنبله ۱۳۹۹

امروز پنجشنبه، 13 سنبله 1399 جلسۀ نهایی سازی طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی تحت ریاست قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات و به اشتراک قضاوتپال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی، څارنمل جمشید رسولی مشاور امور ملی و سخنگوی لوی څارنوالی، فضل البرین معاون سخنگوی قوۀ قضائیه، محمد حسن پویا مشاور حقوقی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اسلام‌الدین سیزگین آمر دسترسی به اطلاعات ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، فضل‌الله ابدالی آمر توسعه و پالیسی ریاست پلان و پالیسی و منشی جلسه و نماینده گان جامعۀ مدنی در مقر ستره محکمه دایر گردید.

در آغاز جناب ملکزی حاضرین جلسه را خوش آمدید گفته و در مورد این جلسه سر سخن باز کرد. سپس روی موارد که ایجاب درج در طرزالعمل را می نمود بین حاضرین جلسه توافق صورت گرفت و طرزالعمل مذکور نهایی گردید.

در نهایت تصمیم برآن شد طبق تعهد برنامۀ عمل ملی -2 سکرتریت دولتداری باز، طرزالعمل مذکور غرض جمع آوری نظریات شهروندان و سایر مراجع در سایت رسمی ستره محکمه و لوی څارنوالی و همچنان بر اساس پیشنهاد اکثریت حاضرین جلسه بعداز مشوره با مقامات ذیصلاح در سایت های سکرتریت دولتداری باز و کمیسیون دسترسی به اطلاعات برای مدت (30) روز طبق فعالیت شماره (3) تعهد بعد از ترتیب شکلیات نشر گردد.