جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی

۵ سنبله ۱۳۹۹

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه و به اشتراک محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی مقام محترم ستره محکمه، محترم حسن پویا مشاور حقوقی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترم فضل الله ابدالی آمر توسعه و پالیسی مقام محترم ستره محکمه، محترم اسلام‌الدین سیزگین نمایندۀ سکرتریت دولتداری باز و نماینده‌گان محترم نهادهای جامعه مدنی امروز چهارشنبه، 5 سنبله 1399 در مقر ستره محکمه دایر گردید.

در آغاز جناب ملکزی برای حاضرین جلسه خوش آمدید گفته سپس طبق آجندای از قبل تعیین شده جلسه نظریات محترم کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مورد ماده نهم مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی به بحث گرفته شد.

همچنان طبق نظریات کمیسیون دسترسی به اطلاعات و نماینده‌گان نهادهای مدنی ماده نهم مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی اصلاح شده و تصدیق گردید.

در نهایت تصمیم برآن شد که طرزالعمل مذکور در جلسه بعدی در حضور اعضای کمیته‌ی نهایی سازی مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تأیید گردیده و سپس در ویب‌سایت مقام محترم ستره محکمه نشر گردد.