جلسه کمیته تخنیکی بررسی سیستم‌های ثبت و رسیدگی به شکایات

۳ سنبله ۱۳۹۹

جلسه کمیته تخنیکی بررسی سیستم‌های ثبت و رسیدگی به شکایات به روز دوشنبه مورخ 3 سنبله 1399 در سالن جلسات معینیت شاروالی‌های اداره ارگان‌های محلی با اشتراک محترم عبدالصمد مقصودی رئیس سیستم سازی الکترونیکی معینتیت شاروالی‌ها، محترم عزیزالله رحمتی رئیس انکشاف سیستم‌ها و محترم حمیدالله پردیس رئیس احصائیه و ارقام بزرگ از اداره ملی احصائیه و معلومات، محترم معصومه حیدری آمر اطلاعات شفاف دولتداری باز و نمایندگان محترم وزارت معارف، شهرسازی و اراضی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) و شاروالی کابل برگزار شد.

در ابتدا محترم عبدالصمد مقصودی پیرامون سیستم ثبت و رسیدگی به شکایات و ضرورت ایجاد آن که یکی از تعهدات برنامه عمل ملی-2 کشور می‌باشد صحبت نمود. سپس سیستم مدیریت شکایت معینیت شاروالی‌های اداره ارگان‌های محلی معرفی گردید. پس از آن نماینده هر اداره نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات در اداره مربوطه خود را تشریح نمودند که پس از استماع سخنان نمایندگان ادارات به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه اکثر ادارات سیستم الکترونیکی ثبت و رسیدگی به شکایات ندارند و اداراتی هم که سیستم دارند بیشتر برای ثبت شکایت از آن استفاده می‌کنند.

سپس محترم حمیدالله پردیس بیان داشتند که برای انسجام و مدیریت بهتر شکایات باید یک سیستم متمرکز با قابلیت فیلتر شکایات داشته باشیم.

سپس محترم عزیزالله رحمتی گفت که در شروع باید مشکل را پیدا کنیم که آیا مشکل ثبت و جمع آوری شکایات است یا رسیدگی به آن؟

ادارات در زمینه ثبت و جمع آوری شکایات مشکل ندارند، بلکه مشکل ما در بخش رسیدگی سیستماتیک و شفاف به شکایات می‌باشد. برای نیل به این هدف باید فرهنگ رسیدگی به شکایات و همچنان سیستم کاری مشخص و نظام مند رسیدگی به شکایات در ادارات بوجود بیاید.

در نهایت با توجه به مسائل متذکره در جلسه، فیصله بر این شد که اداره امور ریاست جمهوری یا ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و نظارت از آن مشخص شود. سپس به کمک ادارات طرزالعمل ثبت، رسیدگی و نظارت از شکایات ترتیب و براساس آن کار توسعه و انکشاف سیستم ملی ثبت و رسیدگی به شکایات توسط اداره ملی احصائیه و معلومات آغاز گردد.