جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی

۲ سنبله ۱۳۹۹

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتپال جاوید رشیدی سرپرست آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه و به اشتراک محترم عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترمه زهرا موسوی عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات، محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی مقام ستره محکمه، محترم څارنمل جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی کشور، محترم محمد صدیق ژوبل رئیس نشرات ستره محکمه، محترم امان الله ایمان سخنگوی مقام ستره محکمه، محترم عبدالبصیر مستغفر رئیس دفتر آمریت عمومی اداره قوۀ قضائیه، محترم حسن پویا مشاور حقوقی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترم فضل الله ابدالی آمر توسعه و پالیسی مقام ستره محکمه، نماینده گان محترم سکرتریت دولتداری باز و نماینده گان محترم نهادهای جامعه مدنی امروز یکشنبه، 2 سنبله 1399 در مقر ستره محکمه دایر گردید.

در آغاز جناب رشیدی برای حاضرین جلسه خوش آمدید گفته سپس طبق آجندای از قبل تعیین شده جلسه محترم بهادری نظریات و ملاحظات کمیسیون دسترسی به اطلاعات را در خصوص ماده نهم طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی مورد بحث را برای اعضای جلسه مطرح نمودند.

همچنان نظریات و پیشنهادات حاضرین جلسه جمع آوری گردیده و مورد بحث قرار گرفت و در نهایت تصمیم برآن شد که کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات در خصوص ماده نهم طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی نظریات نهایی خویش را ارسال نمایند تا طرزالعمل مذکور نهایی شود.