جلسه کمیته‌ی تخنیکی بررسی سیستم جمع آوری عواید شاروالی‌ها، اداره ارگانهای محلی و شاروالی کابل

۲۹ اسد ۱۳۹۹

جلسه کمیته‌ی تخنیکی بررسی سیستم جمع آوری عواید شاروالی‌ها، اداره ارگانهای محلی و شاروالی کابل به ریاست محترم محمد امین توخی رئیس عواید، محاسبه و امور مالی شاروالی کابل و به اشتراک محترم جمیل رشیدی رئیس تکنالوژی و معلوماتی شاروالی کابل، محترم عبدالصمد مقصودی رئیس سیستم سازی الکترونیکی شهری شاروالی کابل، نماینده‌گان آمریت IFMS از اداره محترم ارگانهای محلی، محترم میر عزیز رحمتی رئیس انکشاف سیستم های معلوماتی اداره ملی احصائیه و معلومات، محترم حمیدالله پردیس رئیس ارقام بزرگ اداره ملی احصائیه و معلومات، محترم صدیق‌الله عمرزی رئیس تکنالوژی معلوماتی شاروالی کابل، محترم مصطفی خلازی رئیس سیستم عواید وزارت مالیه و محترمه معصومه حیدری آمر اطلاعات شفاف سکرتریت دولتداری باز به روز چهارشنبه، مؤرخ 29 اسد سال 1399 برگزار گردید.

در آغاز جلسه محترم محمد امین توخی هدف جلسه را بررسی سیستم جمع آوری عواید شاروالی‌ها بیان نموده و گفت: امروز سیستم IFMS به معرفی گرفته میشود و همکاران با توجه به ویژه‌گی‌ها و قابلیت‌های سیستم تصمیم میگیرند که سیستم IFMS پاسخگوی نیازهای شاروالی‌ها است یا خیر؟

همچنان علاوه نمود که بودجه شاروالی‌ها مستقل از بودجه ملی و چشمه‌های عواید هر شاروالی مجزا است. به گفته جناب توخی هر شاروالی تنها قادر به استفاده از عواید خود میباشد. قابل یاد آوریست که سیستم متذکره در ابتدا به صورت غیر متمرکز بوده و در سال 1398 به صورت متمرکز و Centralize تبدیل شده است. در نتیجه تاکنون بیش از 4.5 لک دیتای شاروالی‌ها در 4 شهر بزرگ در سیستم ثبت گردیده است.

در ادامه نیز سیستم IFMS، تکنالوژی استفاده شده و نحوه کار آن به معرفی گرفته شد. پس از آن محترم مصطفی خلازی رئیس سیستم عواید وزارت مالیه اضافه نمودکه عواید شاروالی‌ها از نوع عواید غیر بودجه‌وی است که تاحال وزارت مالیه در این زمینه مسؤولیتی ندارد و باید در این مورد بحث و تصمیم گیری شود.

همچنان محترم میر عزیز رحمتی یاد آور شد که براساس فرمان شماره 2 سال 1399 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا و استراتیژی تهداب دیجیتل افغانستان هدف اداره ملی احصائیه و معلومات گسترش استفاده از تکنالوژی (Open Source)، عیار سازی سیستم‌های معلوماتی مطابق استراتیژی تهداب دیجیتل کشور و ایجاد سیستم‌های پایدار میباشد.

قابل ذکر است که سیستم IFMS شامل سه بخش اصلی بوده و بخش عواید آن تکمیل شده است، اما بخش بودجه (کنترول بودجه) و مصارف تاحال تکمیل نشده است.

درنهایت پس از بحث و بررسی فیصله جلسه بر این شد که تا اتخاذ تصمیم مبنی بر ایجاد سیستم جدید یا استفاده از سیستم عواید وزارت مالیه، سیستم IFMS موجود مورد استفاده قرار گیرد. همچنان تصمیم گیری پیرامون گسترش سیستم و افزودن بخش کنترول بودجه و مصارف پس از برگزاری جلسات تخنیکی بررسی سیستم‌های عواید و AFMS وزارت مالیه اتخاذ خواهد شد.