جلسه هماهنگی ادارات دارای تعهد در بخش سیستم سازی برنامه عمل ملی-2 و اداره محترم ملی احصائیه و معلومات

۲۲ اسد ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی ادارات دارای تعهد در بخش سیستم سازی برنامه عمل ملی-2 و اداره محترم ملی احصائیه و معلومات به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و اشتراک محترم سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، محترم بهادر هلالی معاون انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی اداره ملی احصائیه و معلومات، محترم محمد امین توخی رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی های اداره ارگانهای محلی، محترم میرعزیز رحمتی رئیس انکشاف سیستم‌های معلوماتی اداره ملی احصائیه، محترم عبدالصمد مقصودی رئیس سیستم سازی الکترونیکی شهری اداره ارگانهای محلی، محترم عبدالواسع آرین رئیس عمومی پلان و پالیسی وزارت معارف، محترم محمد آصف جلالزی رئیس پلان، نظارت و ارزیابی شاروالی کابل، محترم صدیق‌الله عمرزی رئیس سیستم های معلوماتی شاروالی کابل و محترم معصومه حیدری آمر اطلاعات شفاف دولتداری باز دایرگردید.

در آغاز محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری هدف از جلسه را نحوه بررسی چگونگی تطبیق فرمان شماره 2 مورخ 10 حمل 1399 مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون سیستم سازی در ادارات دولتی بیان نمود. همچنان یاد آورشدکه براساس فرمان متذکره به منظور ایجاد چارچوب واحد و معیاری سیستم سازی و همچنین انسجام بهتر و مدیریت واحد امور مربوط به سیستم سازی در وزارت خانه ها و ادارات دولتی، جلوگیری از تداخل وظیفوی، تکرار عمل و ایجاد سیستم های موازی و استفاده مؤثر از منابع تمام امور مربوط به سیستم سازی وزارت خانه ها و ادارات دولتی توسط اداره ملی احصائیه و معلومات رهبری و مدیریت می‌شود.

در همین حال، محترم بهادر هلالی معاون یادآور شد که نیاز است تا ادارات دولتی نماینده‌ گان تخنیکی خود را برای همکاری با اداره ملی احصائیه و معلومات به منظور بررسی سیستم های موجود و همچنان ایجاد پلان ها و انکشاف سیستم های جدید معرفی نمایند. به گفته جناب هلالی، تطبیق فرمان تنها باهمکاری و هماهنگی ادارات و اداره ملی احصائیه و معلومات امکان پذیر می‌باشد.

همچنان محترم عبدالواسع آرین رئیس عمومی پلان و پالیسی وزارت معارف اظهار داشت که پلان عمل به منظور انکشاف سیستم ها در ادارات دولتی براساس نوعیت سیستم ها، سیستم های دارای وظایف مشترک و قابل استفاده برای اکثریت یا تمام ادارات و سیستم های اختصاصی تهیه گردد. به گفته جناب آرین، هدف پلان تنها انکشاف سیستم نه، بلکه تطبیق آن را نیز شامل شود.

در نهایت فیصله به عمل آمد که در آینده نزدیک یک تیم تخنیکی به اشتراک نماینده گان اداره ملی احصائیه و معلومات و ادارات دارای تعهد در بخش سیستم سازی ایجاد شود و سیستم های موجود را مورد بررسی قرار دهند. همچنان تیم متذکره موظف است تا در مورد اینکه: آیا سیستم ها توسط اداره ملی احصائیه و معلومات و یا توسط خود ادارات در هماهنگی با اداره ملی احصائیه و معلومات انکشاف داده شود، تصمیم اتخاذ نماید.