دومین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به‌منظور تصمیم‌گیری ضرورت یا عدم ضرورت تمدید مهلت زمانی تطبیق برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز

۵ اسد ۱۳۹۹

دومین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان بهمنظور تصمیم‌گیری ضرورت یا عدم ضرورت تمدید مهلت زمانی تطبیق برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل رئیس مجتمع مشارکت دولتداری باز و معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با اشتراک اعضای محترم مجمع عمومی و نمایندگان محترم ادارات دارای تعهد امروز یک‌شنبه مورخ ۵ اسد ۱۳۹۹ در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در آغاز محترم محمد ابراهیم تمیل ضمن خوش آمدید از اشتراک کنندگان، نشست امروز را تداوم جلسه مورخ ۲۴ سرطان خواند که پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت تمدید مهلت زمانی برنامه عمل ملی ـ ۲ برگزار شده بود.

وی هم‌چنان بیان نمود: با وجودی که شیوع ویروس کرونا تطبیق برخی از تعهدات برنامه عمل ملی-2 را با تأخیر مواجه کرده بود، اما تاخیر در تطبیق بیشتر تعهدات جبران شده است و تاخیر در تطبیق متباقی تعهدات را با هماهنگی و همکاری بیشتر، افزایش سرعت کار و پیشبرد برخی فعالیت‌ها بگونه موازی می‌توانیم جبران نمائیم.

سپس نمایندگان محترم ادارات دارای تعهد هر یک گزارش خود را پيرامون پیشرفت تعهدات مربوطه ارائه نموده و به سوالات نمایندگان محترم نهادهای جامعه مدنی عضو مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز پيرامون موضوع پاسخ دادند.

در اخیر موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تمدید مهلت زمانی تطبیق برنامه عمل ملی- ۲ به رأی‌گیری گذاشته شد، که اعضای مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز با اکثريت آراء تطبیق برنامه عمل ملی ـ۲ را مطابق  مهلت زمانی تعیین شده تأیید کردند و ضرورت به تمدید آن را منتفی دانستند.