خبرها

جلسه مشورتی بین نهادهای جامعه مدنی و مسؤولین دولتی در مورد مسوده طرزالعمل شورای...
۲۶ سنبله ۱۳۹۹

جلسه مشورتی در مورد مسوده طرزالعمل شورای عالی زنان به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و به اشتراک معیین وزارت امور زنان کشور، نماینده‌گان نهادهای مدنی، اداره امور ریاست جمهوری ا.ا، دفتر بانوی اول کشور و مسؤولین سکرتریت دولتداری باز روز چها... بیشتر بخوانید

جلسۀ نهایی سازی طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی
۱۳ سنبله ۱۳۹۹

امروز پنجشنبه، 13 سنبله 1399 جلسۀ نهایی سازی طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی تحت ریاست قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات و به اشتراک قضاوتپال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی، څارنمل جمشید رسولی مشاور امور ملی و سخنگوی لوی څارنوالی، فضل البرین معاون سخنگوی قو... بیشتر بخوانید

طرح ( مسودۀ) طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه بندی آنها در قوۀ قضائیه و لوی څار...
۱۳ سنبله ۱۳۹۹

مقدمه: پس از انفاذ قانون دسترسی به اطلاعات، قوۀ قضائیه ج.ا.ا به عنوان رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان اولین نهاد در سکتور عدلی و قضایی بود که متوافق به احکام قانون مذکور، فارمت دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه را ترتیب نمود که فارمت مذکور طی تصویب شماره (925) مؤرخ2/11/1397، شورایعالی ستره محکمه مورد تأ... بیشتر بخوانید

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی
۵ سنبله ۱۳۹۹

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه و به اشتراک محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی مقام محترم ستره محکمه، محترم حسن پویا مشاور حقوقی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترم... بیشتر بخوانید

جلسه نظر خواهی پیرامون مسوده طرزالعمل کاری شورای عالی زنان
۵ سنبله ۱۳۹۹

جلسه نظر خواهی پیرامون مسوده طرزالعمل کاری شورای عالی زنان رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی جلسه‌یی با اعضای کمیسیون‌های امور زنان و حقوق بشری شورای ملی پيرامون ایجاد شورای عالی زنان صحبت نمود. در این نشست که به‌تاریخ پنجم ماه سنبله سال جاری در ارگ رياست جمهوری برگز... بیشتر بخوانید

جلسه کمیته تخنیکی بررسی سیستم‌های ثبت و رسیدگی به شکایات
۳ سنبله ۱۳۹۹

جلسه کمیته تخنیکی بررسی سیستم‌های ثبت و رسیدگی به شکایات به روز دوشنبه مورخ 3 سنبله 1399 در سالن جلسات معینیت شاروالی‌های اداره ارگان‌های محلی با اشتراک محترم عبدالصمد مقصودی رئیس سیستم سازی الکترونیکی معینتیت شاروالی‌ها، محترم عزیزالله رحمتی رئیس انکشاف سیستم‌ها و محترم حمیدالله پردی... بیشتر بخوانید

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی
۲ سنبله ۱۳۹۹

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتپال جاوید رشیدی سرپرست آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه و به اشتراک محترم عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترمه زهرا موسوی عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطا... بیشتر بخوانید

جلسه کمیته‌ی تخنیکی بررسی سیستم جمع آوری عواید شاروالی‌ها، اداره ارگانهای محلی و...
۲۹ اسد ۱۳۹۹

جلسه کمیته‌ی تخنیکی بررسی سیستم جمع آوری عواید شاروالی‌ها، اداره ارگانهای محلی و شاروالی کابل به ریاست محترم محمد امین توخی رئیس عواید، محاسبه و امور مالی شاروالی کابل و به اشتراک محترم جمیل رشیدی رئیس تکنالوژی و معلوماتی شاروالی کابل، محترم عبدالصمد مقصودی رئیس سیستم سازی الکترونیکی شهری شاروالی کا... بیشتر بخوانید

فرمان ایجاد شورای عالی زنان از طرف رئیس جمهور ج.ا.ا. امضاء شد.
۲۳ اسد ۱۳۹۹

فرمان ایجاد شورای عالی زنان از طرف رئیس جمهور ج.ا.ا. امضاء شد. قابل یادآوری است که یکی از تعهدات برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان ایجاد شورای عالی زنان می‌باشد. به خاطر ایجاد این شورا بنابر هدایت جلالتمآب رئیس جمهور ج.ا.ا. کمیته‌ای با مشارکت محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی ادارات دارای تعهد در بخش سیستم سازی برنامه عمل ملی-2 و اداره محترم...
۲۲ اسد ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی ادارات دارای تعهد در بخش سیستم سازی برنامه عمل ملی-2 و اداره محترم ملی احصائیه و معلومات به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و اشتراک محترم سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، محترم بهادر هلالی معاون انسجام و انکشاف سیستم... بیشتر بخوانید