مشورت دهی

مشوره دهی امکان سهم گرفتن در تدوین و اجرای برنامه ها و پالیسی ها و دسترسی به و آگاهی از دیدگاه های دیگران را فراهم میکند. مشوره دهی از راه های گوناگون از جمله نظر دادن، مشارکت در پیمایش/ سروی، بحث گروهی، گردهمآیی های آنلاین و غیره صورت میگیرد. هم اکنون میتوان از طریق تماس با ما در همین سایت در مشوره دهی در تطبیق برنامه عمل ملی سهم گرفت.