سیمینارها

شماره جلسه اشتراک کننده گان مکان تاریخ آغاز تاریخ پایان
1 کارگاه ملی دولتداری باز و نشست مشورتی با نمایندگان نهادهای مدنی در باره تعهدات برنامه عمل ملی یک صد و پنج نمایندگان نهاد مدنی و رئیسان پلان و پالیسی هوتل صافی لند مارک، کابل 1396-06-16 1396-06-16