جلسات مجتمع

شماره جلسه اشتراک کننده گان مکان تاریخ آغاز تاریخ پایان
1 نشست مشارکت دولتداری باز در افغانستان پنجاه معین و رئیس پلان و پالیسی وزارت خانه ها و اداره های مستقل تالار اداره امور ریاست جمهوری 1396-03-28 1396-03-28
2 نشست نهادهای مدنی برای انتخاب کمیته گزینش نمایندگان نهادهای مدنی در مجتمع هفتاد و شش نماینده نهادهای مدنی مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت 1396-04-21 1396-04-22
3 نشست مشورتی رئیسان پلان و پالیسی و نمایندگان نهادهای مدنی برای تدوین تعهدات برنامه عمل ملی رئیسان پلان و پالیسی و نمایندگان نهادهای مدنی مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت 1396-06-05 1396-06-06
4 کارگاه ملی دولتداری باز و نشست مشورتی با نمایندگان نهادهای مدنی در باره تعهدات برنامه عمل ملی یک صد و پنج نمایندگان نهاد مدنی و رئیسان پلان و پالیسی هوتل صافی لند مارک، کابل 1396-06-16 1396-06-16
5 افتتاح مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان رئیس جمهوری، اعضای کابینه، شورای ملی، سفیران مقیم کابل و غیره سلام خانه ارگ ریاست جمهوری 1396-07-11 1396-07-11
6 نشست مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان اعضای مجتمع (دولتی، مدنی، خصوصی و آکادمیک) هوتل پارک استار، کابل 1396-07-22 1396-07-24
7 نشست مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز افغانستان اعضای مجمع عمومی (مدنی، دولتی، خصوصی و آکادمیک) ارگ ریاست جمهوری، کابل 1397-08-06 1397-09-06
8 نشست کمیته تخنیکی برای نهایی سازی تعهدات برنامه عمل ملی سه نماینده نهادهای مدنی و سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان دفتر نهاد پژوهش و توسعه، کابل 1396-08-29 1396-08-30
9 نشست کمیته تخنیکی برای نهایی سازی برنامه عمل ملی سه نماینده نهادهای مدنی و سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان مشارکت دولتداری باز افغانستان دفتر نهاد پژوهش و توسعه، کابل 1396-09-30 1396-09-30
10 ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان اعضای مجتمع (دولتی، مدنی، خصوصی و آکادمیک) و نمایندگان ادارات دارای تعهد ارگ ریاست جمهوری، کابل 1398-03-29 1398-03-29
11 هفتمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان اعضای مجمع عمومی (مدنی، دولتی، خصوصی و آکادمیک) ارگ ریاست جمهوری، کابل 1398-04-25 1398-04-25