مشارکت دولتداری باز افغانستان

جمهوری اسلامی افغانستان با تکمیل %88 معیارها به تاریخ 18 قوس 1395 (8 دسمبر 2016) توانست عضویت مشارکت دولت‌داری باز را کسب کند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه شفافیت مالی 4 نمره، در دسترسی به اطلاعات 4 نمره، در تأمین مشارکت عامه 2 نمره و در ثبت و نشر دارایی‌های مأمورین خدمات ملکی و مقامات عالی رتبه 4 نمره اخذ کرده است. یعنی افغانستان از کل 16 نمره، 14 نمره را تکمیل کرده است. پس از کسب عضویت مشارکت دولت‌داری باز، جمهوری اسلامی افغانستان "سکرتریت دولتداری باز" را در چوکات ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد کرده است.

 

سکرتریت دولت‌داری باز

 

سکرتریت دولت‌داری باز مؤظف است تسهیلات لازم را جهت اجرای تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان طبق رهنمودهای مشارکت دولت‌داری باز فراهم کند. این سکرتریت نه تنها در زمان ایجاد مجتمع مشارکت دولت‌داری باز و تدوین برنامه عمل تسهیلات لازم را فراهم کرده است؛ بلکه در حال حاضر که برنامه عمل ملی-1 در حال تطبیق قرار دارد، نیز تسهیلات لازم را به ادارات دارای تعهد فراهم می‌کند.

 

مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان

 

مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان مطابق حکم شماره 171 مورخ 10 میزان 1396 مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شده است. مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان 34 عضو دارد که شامل 17 عضو دولتی و 17 عضو غیر دولتی می‌شود. 17 عضو دولتی متشکل از معینان/ مسوولان پلان و پالیسی ادارات دولتی است که به نحوی مرتبط با اهداف مشارکت دولت‌داری باز فعالیت می‌کنند. 17 عضو غیر دولتی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز شامل 15نماینده از نهادهای جامعه مدنی، یک نماینده از سکتور خصوصی و یک نماینده از نهادهای اکادمیک می‌باشند. نمایندگان جامعه مدنی توسط "کمیته گزینش" که در نتیجه یک انتخابات دموکراتیک بین نهادهای مدنی شکل گرفته، انتخاب و معرفی شدند. این کمیته درخواست نامه عضویت را ترتیب و به مدت 14 روز به اعلان گذاشت. پس از دریافت 26 درخواستی، 15 نماینده برای عضویت مجتمع از جانب کمیته انتخاب و معرفی شدند. مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان شامل مجمع عمومی، هیئت اداری و هفت گروه کاری می‌باشد که در الگوی ذیل ترسیم شده است:


مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان است. تدوین، تطبیق و نظارت از تطبیق "برنامه عمل ملی" از صلاحیت‌های مجمع عمومی است. هیئت اداری مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان مسوولیت پیشبرد امور اداری مجتمع و تعمیل مصوبات آن را به عهده دارد
جزئیات در باره گروه‌های کاری مجتمع مشارکت دولت‌داری باز به صورت زیر است:

1-  گروه کاری حاکمیت قانون
2- گروه کاری حکومت‌داری و مدیریت مالی
3-  گروه کاری انکشاف منابع بشری
4-  گروه کاری انکشاف زیربنا 
5- گروه کاری امنیت، صلح و ادغام مجدد
6- گروه کاری زراعت و انکشاف دهات
7-  گروه کاری انکشاف سکتور خصوصی

شایان ذکر است که مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان به تاریخ 11 میزان 1396 با اشتراک اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، سفیران مقیم کابل و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان رسمأ توسط جلالت‌مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح شد.