دولتداری باز

مدیریت دولت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی، حسابدهی، مبارزه با فساد، توانمندسازی شهروندان و استفاده از فن آوری‌های نوین در دولتداری

شفافیت

شفافیت به معنای آگاهی عامه مردم از کارکردهای دولت است.

حسابدهی

به این معنا است که عامه مردم می توانند از دولت ها در زمینه پالیسی سازی و عرضه خدمات حساب بخواهند

مشارکت

عامه مردم می توانند با سهم گیری در پروسه های تدوین پالیسی های عامه و فراهم سازی خدمات عامه بر کارکرد دولت تاثیر بگذارند.

تیم سکرتریت دولتداری باز
نمایش همه
پیام جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

قانون اساسی کشور ما وثیقه ملی ما است. از اهداف قانون اساسی کشور ما ایجاد اداره سا ...

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

بیشتر بخوانید